Reklamační řád

Naše firma nabízí pouze kvalitní zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o vhodnosti používání v náročné profesionální svéře jevištního a studiového provozu. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena.

REKLAMACE

Adresa pro doručení reklamovaného zboží

Reklamované zboží zasílejte s dokladem o koupi (fakturou nebo paragonem) a ostatními dokumenty dle reklamačního řádu na adresu sídla společnosti Art Lighting Production, s.r.o., Komenského 427, Újezd u Brna 664 53.

Před zasláním zboží k reklamaci kontaktujte prodejce emailem, nebo telefonicky.

Délka záruky

Protože na našem B2B shopu je nakupující právnická nebo podnikající fyzická osoba, tak ze zákona prodávající obvykle poskytuje na zboží zákonnou odpovědnost z vad v délce 12 měsíců. Protože chceme naším zákazníkům vyjít vstříc, tak délka záruky dodávaného zboží je stanovena na 24 měsíců od data předání, není-li dohodnuto či stanoveno jinak.

Přeprava reklamovaného zboží prodejci

Kupující doručuje reklamované zboží osobně nebo dopravcem na vlastní náklady a nebezpečí. Zboží z oprávněné reklamace je zasláno zpět na náklady prodávajícího, zboží z neoprávněné reklamace bude kupujícímu zasláno zpět na jeho náklady.

Možnost zápůjčky náhradního zařízení během reklamace

V případě dohody prodejce s kupujícím prodejce poskytne zápůjčku náhradního zařízení. Tato zápůjčka může být zpoplatněna.

Nesoulad při dodání zboží po převzetí

Poškozené zboží - v případě, že kupující obdrží zboží, které je v okamžiku převzetí mechanicky či jinak viditelně poškozeno, je povinen tuto skutečnost oznámit průkazným způsobem vedoucímu skladu nebo servisu prodávajícího. Při osobním odběru tak musí učinit ihned, při odběru prostřednictvím dopravní služby vždy písemně, a to do dvou pracovních dnů příslušnému prodejci prodávajícího po obdržení zboží od přepravce. Zároveň je povinen oznámit záležitost ihned i příslušnému dopravci a sepsat s ním protokol o škodě. Na pozdější oznámení či reklamace nebude brán zřetel a škody takto vzniklé nemohou být kryty.

Náhrada za neoprávněnou reklamaci

Pokud bude při opravě zjištěno, že závada vznikla způsobem, který je vyloučen ze záručních podmínek nebo pokud se závada na výrobku neprojeví, je kupující povinen uhradit prodávajícímu 400,- Kč za každou započatou hodinu vykonané práce technika a dopravné ve výši 100,-Kč, je-li zboží zpět zákazníkovi zasláno dopravcem. Rovněž tak uhradí kupující veškeré náklady vynaložené prodávajícím pro jednání o reklamaci u výrobce.
SERVIS

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis produktů zastupovaných firem ETC, ROBE, CHRISTIE (Coolux), TS Dimmers a produktů Art Lighting Production. Případně i dalších prodávaných produktů a to po předchozí domluvě.

Servis provádíme buď na adrese zákazníka, nebo v místě sídla firmy Art Lighting Production s.r.o.

V případě záručního servisu se postup řídí výše uvedenými reklamačními podmínkami a reklamačním řádem. V případě pozáručního servisu řešíme každý servisní zásah individuálně dle potřeb zákazníka. Pro podrobnější informace ohledně servisu nás kontaktujte.

V případě dohody prodejce s kupujícím prodejce poskytne během servisního zákroku zápůjčku náhradního zařízení. Tato zápůjčka může být zpoplatněna.